Chính Sách Bảo Mật

Phạm vi sử dụng thông tin của người dùng

hoangthanhvilass.com sử dụng thông tin do người dùng cung cấp để:
 • Cung cấp dịch vụ cho Người dùng;
 • Quản lý tài khoản người dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng và hoangthanhvilass.com
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Người dùng hoặc các hoạt động mạo danh Người dùng;
 • Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Người dùng;
 • Để thống kê và nghiên cứu các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu của pháp luật và / hoặc các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ;
 • Lưu trữ, lưu trữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Người dùng;
 • Để xác định khách truy cập trên hoangthanhvilass.com
 • Thực hiện các cuộc khảo sát;
 • Tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Cải thiện dịch vụ hiện có của hoangthanhvilass.com
 • Liên hệ và giao dịch với Người dùng trong các trường hợp đặc biệt;

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Người dùng đăng nhập và thực hiện việc hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của hoangthanhvilass.com

Phương pháp và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu hoathanhvilass.com thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của hoangthanhvilass.com